Mariusz Wojtanowski

 

+ 48 600 747 842
kontakt@mariuszwojtanowski.pl

ul. Połomińska 16,
40-585 Katowice

top

Polityka
prywatności

Polityka Prywatności

Postanowienia Ogólne
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mariusz Wojtanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Body & Soul Terapia Somatyczna Mariusz Wojtanowski z siedzibą w Katowice 40-585 przy ul. ul. Połomińska 16.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ( dalej „RODO”) 3. Administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadami:
− zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
− ograniczenia celu przetwarzania danych,
− minimalizacji danych,
− prawidłowości,
− ograniczenia przechowywania,
− integralności i poufności danych,
− a także zasadą rozliczalności.
4. Administrator gromadzi przetwarza dane osobowe z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) w celu zawarcia umowy i zrealizowania usługi, obsługi procesu rejestracji (zakładania konta) i logowania do konta, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, obsługi płatności, a także zwrotu dokonanej płatności w przypadku odstąpienia od umowy, bądź uznania reklamacji, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Państwem drogą telefoniczną oraz e-mail, w tym w celach związanych z realizacją zamówionej usługi -podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) w celu wysyłania newslettera lub zastosowanie marketingu bezpośredniego, przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na takie działania – podstawa prawna art. 6, ust.1 pkt lit. a) RODO;
c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt lit. c) RODO ;
d) w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, kontaktowania się̨z Państwem, obsługi zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności Art. 6 ust. 1 pkt lit. f) RODO.
2. Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy na realizację usługi, a następnie także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy i realizacji usługi, wykonania obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych lub do czasu przedawnienia roszczeń.
5. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na ich przetwarzanie.
6. Osoba korzystająca z usług Administratora może przekazywać dane innych osób tylko i wyłącznie kiedy nie narusza obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kiedy nie narusza to prawa i wolności tych osób.

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Mają Państwo prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e) przenoszenia swoich danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; g) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę można cofnąć w taki sam sposób w jaki została udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 2. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia lub realizacji.
3. Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji na podstawie przetwarzanych danych, w szczególności nie będzie dokonywał na ich podstawie profilowania.

Wykorzystywanie plików cookies

1. Witryna https://mariuszwojtanowski.pl/ nie zbiera danych w sposób automatyczny, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analyitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej Naszej Firmy jest jej własnością, a wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2021.0.1062) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2020.0.1913.).